TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky podepsal patnáct zákonů

úterý 01.08.2017

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 1. srpna 2017 těchto patnáct zákonů:

1. zákon ze dne 19. července 2017, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,

2. zákon ze dne 19. července 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

3. zákon ze dne 19. července 2017 o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů,

4. zákon ze dne 19. července 2017, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

5. zákon ze dne 19. července 2017, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

6. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

7. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů,  

8. zákon ze dne 20. července 2017 o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže), 

9. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, 

10. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,  

11. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

12. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

13. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

14. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

15. zákon ze dne 30. července 2017, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. 

Prezident republiky přijal generála Emila Bočka

pátek 13.07.2018
Prezident republiky Miloš Zeman přijal v pátek dne 13. července 2018 na zámku v Lánech generála Emila Bočka,...

Prezident republiky navštívil Poslaneckou sněmovnu

středa 11.07.2018
Prezident republiky Miloš Zeman navštívil ve středu dne 11. července 2018 od 9.30 hodin Poslaneckou sněmovnu Parlamentu...