TISKOVÁ SDĚLENÍ

Prezident republiky podepsal patnáct zákonů

úterý 01.08.2017

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 1. srpna 2017 těchto patnáct zákonů:

1. zákon ze dne 19. července 2017, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,

2. zákon ze dne 19. července 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

3. zákon ze dne 19. července 2017 o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů,

4. zákon ze dne 19. července 2017, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

5. zákon ze dne 19. července 2017, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

6. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

7. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů,  

8. zákon ze dne 20. července 2017 o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže), 

9. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, 

10. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,  

11. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

12. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

13. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

14. zákon ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

15. zákon ze dne 30. července 2017, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. 

Prezident republiky zaslal kondolenci francouzskému prezidentovi

pátek 23.03.2018
  Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pátek dne 23. března 2018 kondolenční telegram Emmanuelu Macronovi,...

Prezident republiky udělil státní vyznamenání

středa 21.03.2018
  Prezident republiky Miloš Zeman udělil ve středu dne 21. března 2018 podle čl. 63 odst. 1 písm. h)...